VERKSAMHET

Advokatbyråns verksamhetsområden utgörs främst av


Brottmål

bl.a. försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och uppdrag som särskild företrädare för barn.


Familjerätt

bl.a. äktenskapsförord, samboavtal och andra avtal inom familjerättens område, hantering av äktenskapsskillnad, bodelningar och uppdrag som bodelningsförrättare.


Arvsrätt

b.la. testamenten, bouppteckningar, arvskiften, gåvor, frågor om laglott, förskott på arv, klander av testamente, uppdrag som boutredningsman och skiftesman.


Förvaltningsrätt

bl.a. uppdrag i mål om omhändertagande av barn (LVU), missbrukare (LVM) och psykiskt sjuka (LPT).


Migrationsrätt

ärenden om asyl och uppehållstillstånd i Sverige.


Debitering

Advokatbyrån förmedlar och hjälper till med såväl rättsskydd som rättshjälp.


Arvode som debiteras skall vara skäligt och överensstämma med god advokatsed. Vid beräkningen kan flera faktorer påverka, såsom uppdragets art, omfattning och betydelse, den tid som har lagts ner på uppdraget, den erfarenhet, skicklighet och skyndsamhet som uppdraget har krävt samt arbetets resultat. Basen för debiteringen utgår från timtaxa som bestäms utifrån ärendets art och omfattning och framgår av uppdragsbekräftelse som lämnas till klient i samband med uppdragets ingående. Mervärdesskatt tillkommer på advokatbyråns tjänster. För uppdrag som advokatbyrån åtar sig tillämpas även allmänna villkor, läs advokatbyråns allmänna villkor för advokatuppdrag här.


Om klient tillika är att anse som konsument upplyses om att Advokatsamfundets konsumenttvistnämnden kan pröva tvister mellan en konsument och en advokat eller advokatbyrå om en tjänst som advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit konsumenten.